Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Female.nl.
Op Female.nl kun je foto’s en video’s uploaden en deze delen met anderen. Bij het gebruik van de Website gelden de onderstaande voorwaarden. Door te registreren of ander gebruik, ga je akkoord met deze voorwaarden.
Artikel 1. Registratievoorwaarden
Om alle functionaliteit van de Website te kunnen gebruiken, dien je je te registreren met een zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord, of in te loggen via Facebook. In geval van een Facebook-inlog zul je naderhand een nieuwe gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmaken.
Bij registratie dien je ten minste 13 jaar oud te zijn. Om 18+ uploads van anderen gebruikers te kunnen zien, of om zelf 18+ uploads te doen, dien je ten minste 18 jaar oud te zijn.
Bij registratie dien je de gevraagde gegevens naar waarheid in te vullen. Het is toegestaan om een pseudoniem tegebruiken, maar je gebruikersnaam mag niet onfatsoenlijk, misleidend of onwettig zijn. Deze gegevens dienen binnen zeven dagen ingevuld te zijn.
Je mag slechts één account aanmaken dat voor eigen gebruik bestemd is. Je mag geen accounts voor anderen aanmaken of gebruiken, of meerdere accounts voor jezelf. Bij constatering van overtreding van deze regel kunnen alle betreffende accounts worden opgeheven.
Je wachtwoord dien je strikt vertrouwelijk te behandelen. Wij mogen er vanuit gaan dat al hetgeen na inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord gebeurt, onder jouw verantwoordelijkheid en toezicht gebeurt. Indien je vermoedt dat je wachtwoord bij anderen bekend is, dien je ons hierover te informeren zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Artikel 2. Publicatie van informatie
Op de website kun je op je profiel informatie over jezelf publiceren, zoals bijvoorbeeld een profielfoto. Daarnaast is het mogelijk om foto’s en video’s te uploaden ter entertainment van de bezoekers en gebruikers.
Je bepaalt zelf welke informatie je plaatst, maar deze mag niet in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden of de Nederlandse wet. In het bijzonder is het verboden om informatie te plaatsen die smadelijk,lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiendeinformatie bevat, commerciële dienstverlening aanbiedt of daartoe uitnodigt, inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen auteursrechten, merkrechten en portretrecht, of onrechtmatig handelen jegens rechthebbenden, bijvoorbeeld door het aanbieden, opslaan of verspreiden van hyperlinks, torrents of vergelijkbare informatie naar materialen die inbreuk maakt op hun rechten, een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens of foto’s van derden,
overlast of storingen veroorzaakt bij andere gebruikers van de Website of andere internetgebruikers,
kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
Je profiel en andere publiek zichtbare informatie mag geen contactgegevens bevatten, zoals een e-mail- of msn-adres, telefoonnummer, Skype-adres, handelsnaam, merknaam, of een verwijzing naar een andere bron (zoals een hyperlink naar een website of de naam van een Facebook-, Hyves- of ander profiel) waar deze te vinden is.
Foto’s en video’s dienen jezelf te tonen of een copyright vrij materiaal te zijn, en geen andere personen of zaken, tenzij onherkenbaar gemaakt, of met nadrukkelijke toestemming van deze personen. Foto’s dienen door jezelf gemaakt te zijn of met toestemming van de fotograaf te worden geplaatst.
Uploads van jezelf of die van andere gebruikers mogen gedeeld worden via online kanalen zoals Female.nl, maar ook online kanalen buiten Female.nl om, net als offline kanalen, zoals o.a. televisie, tijdschriften, magazines, kranten, telefoon, sms. Je geeft toestemming om jouw uploads te laten delen op Female.nl en buiten Female.nl om, door jezelf, bezoekers, gebruikers, adverteerders en Female.nl zelf.
Wij mogen de door jouw geplaatste informatie gebruiken voor de dienstverlening op de Website, in alle vormen die wij nu of in de toekomst realiseren. Wij mogen geanonimiseerde informatie gebruiken in reclame voor de Website.
Wij mogen jouw je e-mailadres gebruiken voor notificaties, statistieken, nieuwsbrieven, acties, commerciële uitingen en overige zaken omtrent Female.nl en haar adverteerders.

Artikel 3. Toezicht en overtredingen
Indien wij een vermoedelijke schending, misbruik of overlast bij jouw gebruik van de Website constateren, zijn wij gerechtigd om alle redelijke maatregelen te nemen om dit te beëindigen.
Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg daarvan, ook niet als hetvermoeden onjuist bleek. Wij zullen je indien mogelijk informeren over deze maatregelen. Je vrijwaart ons van alle aanspraken van derden betreffende door jouw geplaatste informatie.
Wij controleren niet vooraf de inhoud van publicaties op de Website, en kunnen dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of misleidende inhoud. Wel zullen wij op basis van klachten in actie komen en zo nodig maatregelen nemen.

Artikel 4. Beschikbaarheid van de Website
Wij doen ons best om ononderbroken beschikbaarheid van de Website en achterliggende systemen en netwerken te realiseren. Evenzo doen wij ons best om de Website up-to-date, correct functionerend en veilig te houden. Wij kunnen echter geen harde garanties hierover doen. Wij mogen de Website van tijd tot tijd aanpassen naar eigen inzicht. Waar het substantiële aanpassingen betreft, zullen wij je zo veel mogelijk tijdig informeren.

Artikel 5. Aansprakelijkheid en overmacht
Wij zijn niet aansprakelijk voor user-generated en advertiser-generated content. Dat betekent: uploads cq. toevoegingen die gedaan worden door gebruikers en adverteerders, vallen onder de verantwoordelijkheid en wettelijk aansprakelijkheid van de uploader of adverteerder.
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, beslaglegging, arbitraireopeisingsprocedure of gerechtelijke procedures, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat eBased door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteldwaardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden gevergd, zal de uitvoering daarvan worden opgeschort tot de overmachtsituatie is opgeheven.

Indien de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd dan wel van blijvende overmacht sprake is, zal de betreffende overeenkomst zonder nadere mededeling worden ontbonden. Eventuele verrichteprestaties dienen dan ongedaan gemaakt te worden. Geenrecht bestaat echter op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst

U kunt van de Website gebruik maken voor zolang als je je aan de voorwaarden houdt. Je kunt de overeenkomst op elk moment opzeggen door je account op te heffen via het controlepaneel.

Wij mogen je account opheffen bij geconstateerde schending van de gebruiksvoorwaarden of misbruik van de Website. Indien redelijkerwijs haalbaar zullen wij je eerst een waarschuwing geven. Tevens mogen wij je account opheffen als je minstens zes maanden niet ingelogd hebt op jouw account.

Na beëindiging van deze overeenkomst, ongeacht de reden, zijn wij gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen informatie te wissen of ontoegankelijk te maken en je account op te heffen.

Artikel 7. Wijzigingen van de overeenkomst

Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment wijzigen, mits wij de wijzigingen minstens 1 week voor geplande inwerkingtreding aan je mededelen.

Indien je een wijziging niet wenst te accepteren, kun je de Website niet langer gebruiken na deze periode. Het gebruik van de Website na afloop van deze periode zal worden opgevat als instemming met de wijzigingen.

Artikel 8.  Overige bepalingen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissementwaarin wij gevestigd zijn.

Indien een bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van deoorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

De door ons ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane financiële transacties gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door jou.

Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook communicatie per e-mail of fax, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Partijen mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst slechts overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve bij overdracht van de gehele onderneming of het betrokken onderdeel daarvan. Wij mogen onze rechten en verplichtingen echter zonder nadere toestemming overdragen aan een derde die de Website van ons overneemt.

De Website wordt aangeboden door eBased, Charles Petitweg 11, 4827 HJ  te Breda, Kamer van Koophandel 20133017.

Sneller browsen via je toetsenbord

  • R - Willekeurig
  • C - commentaar
  • H - haat
  • J - Volgende
  • K - Vorige
  • L - like

Klik om te sluiten